QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

Mỗi khách hàng đều có dữ liệu thông tin riêng biệt từ bản vẽ, báo giá, dữ liệu đo kiểm, dữ liệu xuất hàng, thông tin giao hàng, thông tin tồn kho.

Quản lý chất lượng sản phẩm

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

– Bộ phận Quản lý ( Phòng HCNS, Phòng Kinh doanh )

– Bộ phận Sản xuất ( Phòng Sản xuất, Phòng Kỹ thuật Sản xuất )

– Bộ phận Chất lượng ( Phòng Bảo hành Chất lượng, Phòng Quản lý Chất lượng )

  • Toàn thể công ty nhất quán hướng đến sản phẩm đạt chất lượng cao
  • Hệ thống Quản lý Chất lượng của NPV bắt đầu từ giai đoạn nhận bản vẽ đến giai đoạn giao hàng
  • Không chỉ Phòng Bảo hành Chất lượng mà tất cả bộ phận liên quan trong công ty đều tham gia vào Hệ thống Quản lý Chất lượng